yamaha贴片机

新闻资讯
联系我们
深 圳 市 龙 合 实 业 有 限 公 司

地 址:深圳市宝安区沙井新桥南岭路88号
尹   总:138-2359-5182
直   线:0755-8981-3186
邓   生:138-2318-7648(售后)
传 真:0755-81456212

行业资讯
首页 > 新闻资讯 > 技术支持 > 正文

YAMAHA贴片机操作常用的英语单词(下篇)

2021-04-01 14:54:01

(2)board 基板

  board 基板

    board size height [saiz]  [hait] 基板尺寸高度

    board comment ['kɔment] 基板描述

    board fix device [fiks] [di'vais] 基板固定方式

      locate pin [ləu'keit [pin] 顶针固定

      edge + push up [edʒ] 边夹+升底板

    alignment [ə'lainmənt] 相机识别

      use align [ju:z] [ə'lain] 使用相机识别

      ignore error [iɡ'nɔ:] ['erə] 忽略错误

    vacuum check ['vækjuəm] [tʃek] 真空检查

      check 检查

      no check 不检查

  offset [,ɔf'set 原点

    board origin ['ɔridʒin 基板原点

    block offset 拼板原点

    row edit [rəu]['edit] 行编辑(复制、粘贴、删除等操作)

    teach [ti:tʃ] 校正,示教,记录(记录坐标信息)

  fiducial [fi'dju:ʃjəl] 基准点

    local 本地的,局部

  mount [maunt] 贴装

    edit ['edit] 编辑

      execute ['eksikju:t] 执行

      skip [skip] 跳过,不执行

    pattern name ['pætən] [neim] 跳过,不执行

    R(rotation) [rəu'teiʃən] 角度

    P.NO. (part number) [pɑ:t]['nʌmbə] 元件序列号

    part name 元件名称

    head [hed] 吸嘴头

  bad mark 坏点

  teach 校正,示教,记录

    set point [pɔint] 设置点

    clear point [kliə] **点

    teach 校正,示教,记录

    trace 追踪

       trace previous ['pri:vjəs] 追踪前一个

       trace next [nekst] 追踪后一个

(3)operator ['ɔpəreitə] 操作者

(4)save [seiv] 保存

(5)optimizer ['ɔptimaizə] 优化器

(6)machine [mə'ʃi:n] 机器,机器参数

(7)off [ɔ:f, ɔf] 关机,关闭

相关资讯